Thông báo thực hiện quy định đeo thẻ sinh viên/học viên
12/7/2017 6:13:00 PM
Thông báo thực hiện quy định đeo thẻ sinh viên/học viên

Đối tượng áp dụng: tất cả sinh viên/học viên đang học tập tại các cơ sở của trường

Thời gian: từ ngày 02/1/2018

Sinh viên/học viên xem chi tiết tại đây

tin tức khác