Thông báo v/v tổ chức học thực hành GDQPAN cho SV khóa 2017 và học lại đối với khóa 2016 trở về trước
5/16/2018 11:45:00 AM
Thông báo v/v tổ chức học thực hành GDQPAN cho SV khóa 2017 và học lại đối với khóa 2016 trở về trước

Sinh viên xem chi tiết tại đây

tin tức khác