Thông báo Đánh giá rèn luyện HKI năm học 2018-2019 (Sv chính quy)
2/26/2019 3:14:00 PM
Thông báo Đánh giá rèn luyện HKI năm học 2018-2019 (Sv chính quy)

Sinh viên tự đánh giá từ 01/2019 - 8/3/2019

Đối tượng: tất cả SV chính quy

Sinh viên xem chi tiết tại đây

tin tức khác