Thông báo về việc chấp hành Quy định đeo thẻ sinh viên
4/24/2019 5:02:00 PM
Thông báo về việc chấp hành Quy định đeo thẻ sinh viên
  • Kể từ ngày 24/4/2019, Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên/học viên phải đeo thẻ sinh viên trong khuôn viên Trường, khi liên hệ với các đơn vị trong Trường và phải xuất trình thẻ sinh viên, khi người có trách nhiệm yêu cầu.
  • Trường hợp mất thẻ, thẻ bị gãy, hỏng: sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên từ ngày 23/4-8/5/2019 để được cấp lại miễn phí, sau thời gian này sinh viên trả phí theo quy định.
  • Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây
tin tức khác