Thông báo thu học phí ngoài giờ tháng 6/2019
6/21/2019 11:01:00 AM
Thông báo thu học phí ngoài giờ tháng 6/2019

Thời gian thu: Từ 17h30 đến 20h00 vào 2 ngày (thứ tư ngày 3/7/2019 và thứ năm ngày 4/7/2019)

Địa điểm: Tại phòng họp cở sở Đầm Sen 1.

tin tức khác