Thông báo thay đổi mức vay vốn đối với
11/22/2019 11:40:00 AM
Thông báo thay đổi mức vay vốn đối với

Theo Quyết định số 1656/QĐ-TTg, Ngày 19/11/2019 của Thủ tướng chính phủ

Mức vay mới: 2.500.000đ/tháng

Thời gian hiệu lực: 01/12/2019

tin tức khác