Hướng dẫn SV đánh giá điểm rèn luyện
1/12/2021 5:07:00 PM
Hướng dẫn SV đánh giá điểm rèn luyện

Bước 1: Mở trình duyệt web vào truy cập vào trang http://portal.hiu.vn/

Bước 2: Điền Mã số sinh viên và mật khẩu để đăng nhập vào.

Bước 3: Vào phần Học vụ → Đánh giá điểm rèn luyện.

Bước 4: Chọn năm học, học kỳ.

  • Chọn Điểm cá nhân (3): để đánh giá điểm rèn luyện.
  • Chọn Điểm lớp (3): để đánh giá điểm rèn luyện cho lớp (mục này dành cho các sinh viên là Ban cán sự lớp). Lưu ý: Ban Cán sự theo dõi thời gian mở cổng để đánh giá cho lớp.
  • Bảng điểm rèn luyện được xuất hiện các tiêu chí đánh giá.

Bước 5: Chọn vào các tiêu chí đánh giá. Bảng điểm chi tiết cho từng tiêu chí.

  • Ô màu hồng là điểm tự động không cần phải điền vào.
  • Ô màu trắng là điểm các bạn điền vào. Số điểm điền vào ≤ mức điểm của từng hoạt động.
  • Các hoạt động có yêu cầu minh chứng sẽ xuất hiện nút + ở cột thêm hoạt động.

Bước 6: Kết quả điểm đánh giá

Sau khi hoàn thành cho điểm các hoạt động trong tất cả các tiêu chí, bạn bấm vào nút

Lưu Đánh Giá: Lưu thành công hiện thị ra thông báo lưu thành công và tổng điểm điểm đánh giá và xếp loại dự kiến hiển thị.

tin tức khác