Công bố kết quả xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020
1/27/2021 2:17:00 PM
Công bố kết quả xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020

Nhà trường thông báo đến sinh viên một số thông tin liên quan đến xét học bổng và kết quả xét học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên kể từ học kỳ 1 năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

1. Việc xét học bổng khuyến khích học tập
Kể từ năm học 2019-2020, nhà trường điều chỉnh phương thức xét học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên trường Đại học Quốc tế, cụ thể như sau

Nội dung Phương thức cũ Phương thức mới
Đối tượng Sinh viên hệ chính quy Sinh viên chính quy
Sinh viên Liên thông
Cách tính học bổng Sinh viên chính quy:
Học bổng toàn phần: Điểm trung bình học kỳ >= 8.5/10
Học bổng bán phần: Điểm trung bình học kỳ >= 7.5/10
(xét theo kết quả thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất và không có môn nào dưới 5 điểm (theo thang điểm 10)
Và thỏa các điều kiện xét học bổng
Dựa vào điểm xét học bổng của sinh viên trong học kỳ được xét, học bổng được lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi hết số suất học bổng được phân bổ.
Công thức tính điểm xét học bổng
ĐXHB = 0.7*(ĐTB/ĐTBmax) + 0.3* (Số TC/Số TCmax)
Trong đó:
ĐTB: điểm TB tích lũy học kỳ xét
ĐTBmax: điểm TB cao nhất của sinh viên Khoa (ngành)
Số TC: số Tín chỉ tích lũy trong học kỳ xét
Số TCmax: số Tín chỉ tích lũy cao nhất của sinh viên Khoa (ngành)
Điều kiện xét học bổng (*) 1. Tích lũy đủ số tín chỉ theo kế hoạch đào tạo của từng ngành cho học kỳ được xét;
2. Điểm rèn luyện >= 80;
3. Sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng thời gian quy định của Trường;
4. Sinh viên không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên
1. Điểm trung bình tích lũy : GPA >=75 (không tính các môn học được chuyển điểm);
2. Tích lũy đủ số tín chỉ theo kế hoạch đào tạo của từng ngành cho học kỳ được xét;
3. Sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng thời gian quy định của Trường;
4. Sinh viên không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên

2. Danh sách sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2019-2020

Sinh viên có thể xem danh sách học bổng học kỳ 1

3. Chi trả học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2019-2020

– Đơn vị chi trả: Phòng Tài chính Kế toán
– Thời gian chi trả học bổng: theo lịch của Phòng Tài chính Kế toán
– Thông tin liên hệ:
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
– Cơ sở 1: Tầng 2, cơ sở 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
– Cơ sở 2: Khu D, cơ sở 120 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú
– Số điện thoại: 02873083456 (ext: 3436)

tin tức khác