Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2, năm học 2020-2021 (Đợt 1: dành cho sinh viên các Khoa ngoài Khối sức khoẻ)
9/14/2021 11:57:00 AM
Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2, năm học 2020-2021 (Đợt 1: dành cho sinh viên các Khoa ngoài Khối sức khoẻ)

Thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng;

Căn cứ tình hình thực tế, Nhà trường thông báo về việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020-2021 dành cho sinh viên các Khoa ngoài Khối sức khoẻ theo hình thức trực tuyến tại cổng thông tin sinh viên HIU Portal (www.portal.hiu.vn):

  1. Đối tượng thực hiện: Sinh viên chính quy các khóa từ 2017-2020 thuộc các Khoa/Viện ngoài Khối sức khoẻ
  2. Thời gian thực hiện:

Thời gian

Nội dung thực hiện

16/09/2021 - 20/09/2021

Cá nhân sinh viên tự chấm điểm

21/09/2021 – 23/09/2021

Ban cán sự lớp duyệt ĐRL cho các sinh viên trong lớp

24/09/2021 – 26/09/2021

Cố vấn học tập duyệt ĐRL cho các sinh viên trong lớp

27/09/2021 – 29/09/2021

Sinh viên kiểm tra và phản hồi kết quả

30/9/2021

TTTN-VLSV lập DS trình BGH công nhân kết quả ĐRL học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho sinh viên đã đánh giá

Do ảnh hưởng của COVID-19 đến việc tổ chức hoạt động có tính ĐRL sinh viên, ĐRL của HK2 năm học 2020-2021 được nhân hệ số 1.3 vào tổng điểm sau khi đánh giá.

Thông tin liên hệ khi cần thiết:

- Đối với sinh viên: liên hệ với văn phòng Khoa/Viện khi có thắc mắc hoặc cần trao đổi có liên quan.

- CVHT hoặc Thư ký Khoa: liên hệ với TTTN-VLSV qua email: hiu.studentcenter@hiu.vn để được hỗ trợ các nội dung liên quan.

Để đảm bảo quyền lợi cho các sinh viên đề nghị các sinh viên và các lớp thực hiện đúng thời gian thông báo này./.

tin tức khác