Thông báo về việc nhắc lại thời gian đóng học phí hệ Đại học chính quy học kỳ I năm học 2021-2022 (áp dụng cho Sinh viên khoá 2020 trở về trước)
10/14/2021 10:35:00 AM
Thông báo về việc nhắc lại thời gian đóng học phí hệ Đại học chính quy học kỳ I năm học 2021-2022 (áp dụng cho Sinh viên khoá 2020 trở về trước)

Căn cứ Thông báo số 172/TB-HIU, ngày 29/09/2021 về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian nộp học phí hệ Đại học chính quy Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng học kỳ 1, năm học 2021-2022 (áp dụng cho Sinh viên khoá 2020 trở về trước).

Nhà trường nhắc lại thời gian đóng học phí hệ Đại học chính quy học kỳ I năm học 2021-2022 như sau:

1. Thời hạn đóng học phí

  • Thời gian nộp học phí của sinh viên đến hết ngày 08/10/2021

2. Thời gian đóng học phí

  • Nhà trường yêu cầu những sinh viên chưa đóng học phí khẩn trương đóng học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đến hết ngày 19/10/2021.

3. Hướng dẫn nộp học phí: 

Quá thời hạn trên, Nhà trường sẽ xử lý hủy kết quả đăng ký học phần của sinh viên.

 

tin tức khác