Thông báo về việc thay đổi quy trình đăng ký học lại
12/14/2016 4:18:00 PM
Thông báo về việc thay đổi quy trình đăng ký học lại

Thông báo về việc thay đổi quy trình đăng ký học lại

Anh/Chị vui lòng xem thông báo: tại đây

Hoặc xem tại website phòng công tác sinh viên: http://studoffice.hbu.edu.vn

Phòng công tác học sinh sinh viên

tin tức khác