Thông báo kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2019 - 2020
10/22/2019 9:30:00 AM
Thông báo kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2019 - 2020

Đăng ký học phần: 16/12/2019 - 27/12/2019

Điều chỉnh đăng ký học phần: 06/01/2019 - 09/01/2020

Điều chỉnh, rút đăng ký học phần trực tiếp: 03/02/2020-15/2/2020

Đóng học phí: 03/2/2020 - 29/02/2020

SV xem chi tiết thông báo tại đây

tin tức khác