Thông báo thu học phí ngoài giờ tháng 11/2019 - tại cs Đầm Sen 120 Hòa Bình
11/22/2019 11:20:00 AM
Thông báo thu học phí ngoài giờ tháng 11/2019 - tại cs Đầm Sen 120 Hòa Bình

Thời : Từ 17h30 đến 20h00 vào 3 ngày (thứ ba ngày 26/11/2019, thứ 4 ngày 27/11/2019 thứ năm ngày 28/11/2019)

Địa điểm: Tại phòng họp cở sở Đầm Sen 1.

tin tức khác