Hướng dẫn hỗ trợ tìm kiếm vật dụng thất lạc của sinh viên
6/22/2020 11:59:00 AM
Hướng dẫn hỗ trợ tìm kiếm vật dụng thất lạc của sinh viên

Trường hợp sinh viên mất/ thất lạc đồ cần hỗ trợ tìm kiếm, vui lòng liên hệ Ban Quản lý tòa nhà

Email thanhVTN@hiu.vn

ĐT: 028.7308.3456 

tin tức khác