Biểu mẫu sinh viên thường sử dụng
3/9/2021 2:48:00 PM
Biểu mẫu sinh viên thường sử dụng

Các biểu mẫu sử dụng liên quan đến học vụ sinh viên

STT Tên biểu mẫu Tải về file PDF
(Dùng để in, viết tay)
Tài về file WORD
(Dùng để điền)
HSC01 Phiếu yêu cầu (Request form) Tải về
HSC04 Đề nghị CHUYỂN NGÀNH, GÓI HỌC PHÍ,
CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Tải về
HSC06 Đề nghị NGHỈ HỌC TẠM THỜI Tải về
HSC07 Đề nghị ĐƯỢC TRỞ LẠI HỌC TẬP Tải về
HSC08 Đề nghị THÔI HỌC Tải về
HSC09 Đề nghị GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỌC PHÍ    
HSC10 Đề nghị HƯỞNG CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ
(người thân học cùng, công tác tại hệ thống NHG)
Tải về

 Các biểu mẫu liên quan đến ĐKHP, Thi, kiểm tra

STT Tên biểu mẫu Tải về file PDF
(Dùng để in, viết tay)
Tài về file WORD
(Dùng để điền)
HSC02  Yêu cầu liên quan đăng ký học phần
đăng ký bổ sung, hủy môn, chuyển nhóm môn học 
Tải về
HSC03a Đề nghị xin điểm INCOMPLETE - tạm hoãn học, hoãn thi Tải về
HSC03b Đề nghị trả điểm INCOMPLETE - học lại, thi lại Tải về
QC.THI_07 Đề nghị CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI Tải về

Các biểu mẫu sử dụng tại Phòng Tài chính kế toán

STT Tên biểu mẫu Tải về
KHTC-BM07 Phiếu đề nghị hoàn trả học phí
KHTC-BM08 Phiếu đề nghị hoàn trả lệ phí
KHTC-BM09 Phiếu đề nghị thanh toán
tin tức khác