Khen thưởng cho sinh viên có thành tích học tập tốt HK1, năm học 2019/20
3/17/2021 9:05:00 AM
Khen thưởng cho sinh viên có thành tích học tập tốt HK1, năm học 2019/20

Thực hiện thông báo số 217/TB-HIU ngày 01/12/2020 về việc xét học bổng khuyến khích học tập năm học 2019-2020. Nhà trường đã thực hiện xét và công bố kết quả học bổng học kỳ I năm học 2019/20 cho sinh viên, theo quyết định số: 37a/QĐ-HIU ngày 05/02/2021.

Tuy nhiên, trong quá trình thống kê và xét học bổng, Hội đồng khen thưởng của Trường xét thấy nhiều trường hợp sinh viên có thành tích học tập tốt nhưng không đạt học bổng khuyến khích học tập do không đủ tiêu chí về điểm rèn luyên.

Nhằm mục đích động viên và khuyến khích tinh thần học tập tốt của sinh viên trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Hội đồng khen thưởng của Trường đã quyết định xét chọn và thống nhất đồng ý khen thưởng cho 101 sinh viên có thành tích học tập tốt trong học kỳ I, năm học 2019-2020 (theo danh sách đính kèm)

– Mức tiền thưởng là: 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng)/sinh viên
– Phòng Tài chính – kế toán sẽ chi bằng hình thức chuyển khoản theo lịch.
Lưu ý: Hình thức khen thưởng và mức tiền thưởng cho sinh viên có thành tích học tập tốt sẽ được điều chỉnh hoặc thay đổi dựa vào điều kiện thực tế ở những học kỳ tiếp theo.

tin tức khác