Công bố kết quả sơ bộ Điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy, học kỳ I năm học 2020/21
4/27/2021 4:57:00 PM
Công bố kết quả sơ bộ Điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy, học kỳ I năm học 2020/21

Thực hiện thông báo số 25/TB-HIU về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trực tuyến cho sinh viên hệ chính quy, học kỳ I năm học 2020-2021.

TTTN-VLSV thông tin về kết quả đánh giá sơ bộ điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020/21 của sinh viên trong HK1 năm học 2020/21, sinh viên chủ động xem điểm sơ bộ tại HIU Portal mục Điểm rèn luyện.

Trong trường hợp có thắc mắc hoặc điều chỉnh về Điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020/21, sinh viên phải thực hiện phiếu yêu cầu tại VP Khoa/Viện (SV lưu ý không liên hệ tại HIU Student Center). Thời gian thực hiện phản hồi: ngày 27/4/2021 đến ngày 4/5/2021. Sau thời gian này nến sinh viên không có phản hồi sẽ được xem như đồng ý với kết quả ĐRL học kỳ I năm 2020/21 và HIU Student Center sẽ trình BGH để công bố chính thức kết quả Điểm rèn luyện Học kỳ I năm học 2020/21.

 

HIU Student Center

tin tức khác