Công bố kết quả Điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020/21
5/12/2021 2:43:00 PM
Công bố kết quả Điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020/21

Căn cứ thông báo số 77/TB-HIU ngày 12/5/2021 của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng về việc công bố kết quả Điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020/21.

TTTN-VLSV thông tin về kết quả chính thức điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020/21 của sinh viên trong HK1 năm học 2020/21. Sinh viên trực tiếp theo dõi kết quả Điểm rèn luyện tại Portal, mục Điểm rèn luyện.


Điểm rèn luyện là căn cứ để đánh giá Hạnh kiểm của sinh viên, tiêu chỉ để xét học bổng, khen thưởng và các chế độ ưu tiên của sinh viên.

Trong quá trình thực hiện đánh giá theo quy trình: sinh viên tự đánh giá, Ban cán sự lớp và Cố vấn học tập đánh giá, Trung tâm TN-VL Sinh viên đã 03 lần mở đánh giá bổ sung và 03 lần sinh viên khiếu nại và góp ý điều chỉnh tại Trung tâm. Đến nay, điểm rèn luyện của sinh viên trong học kỳ I năm học 2020/21 chính thức công nhận, vì vậy, sinh viên không khiếu nại hoặc ý kiến về Điểm rèn luyện.

HIU Student Center

tin tức khác