Quy định xét học bổng khuyến khích học tập (dành cho sinh viên: ĐHCQ và ĐHLT học tại trường ĐHQT Hồng Bàng)
5/27/2021 10:57:00 AM
Quy định xét học bổng khuyến khích học tập (dành cho sinh viên: ĐHCQ và ĐHLT học tại trường ĐHQT Hồng Bàng)

I. Quy định chung

- Học bổng khuyến khích học tập (sau đây gọi tắt là Học bổng) được cấp để ghi nhận sự phấn đấu để đạt thành tích cao của sinh viên trong học tập và rèn luyện, đồng thời khuyến khích sinh viên cố gắng trong các học kỳ tiếp theo.

- Học bổng này áp dụng đối với tất cả sinh viên Đại học chính quy và liên thông tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đang được đào tạo theo kế hoạch học tập của khóa học, trừ sinh viên đang ở học kỳ cuối của khóa học. Học bổng KKHT không áp dụng cho học viên SĐH, chương trình liên kết đao tạo liên thông của Trường.

- Học bổng được cấp xét theo từng học kỳ gồm 2 học kỳ chính của năm học và được áp dụng kể từ học kỳ I năm học 2020/21. Trong năm học sinh viên có thể nộp hồ sơ các loại học bổng, Trường sẽ xem xét và cấp 01 loại học bổng có lợi nhất cho sinh viên.

II. Điều kiện xét học bổng

Sinh viên cần thỏa các điều kiện về Điểm trung bình xét học bổng, Điểm rèn luyện và các tiêu chuẩn khác trong học kỳ được xét, bao gồm:

2.1. Hệ chính quy

  1. Điểm TB tích luỹ (GPA) học kỳ đạt từ 7.5/10 trở lên (không bị nợ bất kỳ môn nào và không có môn dưới 5.0/10 trong học kỳ xét học bổng và không tính các môn chuyển điểm, điểm bảo lưu và các môn học lại, điểm các môn GDTC, GDQP)
  2. Điểm Rèn luyện (ĐRL) học kỳ đạt từ 80/100 trở lên.
  3. Đảm bảo tín chỉ tích lũy theo CTĐT của từng ngành tại học kỳ xét học bổng. Một số trường hợp học vượt so với tiến độ chung, số tín chỉ đạt được của học kỳ xét học bổng phải từ 14 tín chỉ trở lên và đảm bảo tín chỉ tích lũy theo tiến độ tính đến học kỳ xét học bổng. Không tính tín chỉ học phần GDQP, GDTC và các môn chuyển điểm, các môn học không tính điểm GPA.
  4. Hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng hạn theo thông báo của Nhà trường (không chấp nhận các trường hợp gia hạn học phí)
  5. Không bị kỷ luật ở hình thức cảnh cáo trở lên và không ở học kỳ cuối khóa học.

2.2. Hệ liên thông học tại trường:

  1. Điểm TB tích luỹ (GPA) học kỳ đạt từ 8.5/10 trở lên (không bị nợ bất kỳ môn nào và không có môn dưới 5.0/10 trong học kỳ xét học bổng và không tính các môn chuyển điểm, điểm bảo lưu và các môn học lại)
  2. Hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng hạn:

- Đối với NH 2020/21: Sinh viên hoàn thành học phí trong vòng 04 tuần từ ngày bắt đầu khoá học,

- Kể từ NH 2021/22 trở đi: Sinh viên hoàn thành học phí theo thông báo của Nhà trường

- Không chấp nhận các trường hợp gia hạn học phí.

  1. Không bị kỷ luật ở hình thức cảnh cáo trở lên và không ở học kỳ cuối khóa học.

III. Phân bổ số lượng Học bổng và tiêu chuẩn cụ thể

- Số lượng suất Học bổng được xác định dựa trên Tổng giá trị quỹ Học bổng được trích từ nguồn thu học phí trong học kỳ và được Hiệu trưởng phê duyệt. Phân bổ quỹ học bổng do Phòng Tài chính – Kế toán và Trung tâm Trải nghiệm – Việc làm sinh viên phối hợp thực hiện để trình Ban giám hiệu phê duyệt.

- Số lượng sinh viên nhận Học bổng được xác định theo tỷ lệ sinh viên của từng Khoa và được xếp theo thứ tự từ loại học bổng Toàn phần trở xuống cho đến khi hết số suất Học bổng đã được xác định.

- Trường hợp sinh viên của ngành đào tao có Điểm xét học bổng bằng nhau thì sinh viên có Số tín chỉ và điểm rèn luyện cao hơn sẽ được ưu tiên xét chọn.

3.1. Giá trị học bổng:

– Học bổng toàn phần: 8.000.000 đ/suất

– Học bổng bán phần: 5.000.000đ/suất

– Học bổng liên thông: 5.000.000đ/suất

3.2. Cách tính số suất học bổng

– Số suất HB toàn phần = (15%*Acq)/8.000.000

– Số suất HB bán phần = (85%*Acq)/5.000.000

– Số suất HB Liên thông = Alt/5.000.000

Trong đó:

– Acq: Quỹ học bổng dành cho SV hệ chính quy

– Alt: Quỹ học bổng dành cho SV hệ liên thông

IV. Nguyên tắc xét học bổng

4.1. Nguyên tắc xét học bổng

Dựa theo Điểm trung bình học tập của học kỳ xét học bổng (GPA) được xếp theo thứ tự từ trên xuống (theo Khoa)

4.2. Giá trị học bổng

– Học bổng toàn phần: Sinh viên được chọn theo số lượng sinh viên có điểm GPA cao nhất tương ứng với số suất học bổng toàn phần được phân bổ.

– Học bổng bán phần: Sinh viên viên được chọn theo số lượng sinh viên có GPA cao tiếp theo (phía sau nhóm sinh viên đạt học bổng toàn phần được phân bổ)

Trường hợp sinh viên của Khoa có Điểm GPA bằng nhau thì sinh viên có điểm rèn luyện cao hơn sẽ được ưu tiên gán giá trị học bổng cao hơn, sau đó sẽ là tiêu chí số tín chỉ.

Các trường hợp đặc biệt khác, sẽ lập danh sách và xin ý kiến hội đồng cho ý kiến.

(Theo Quyết định số 170/QĐ-HIU về việc ban hành quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng)

tin tức khác