Quy định về mức thu học phí học lại sau thời hạn đào tạo chính thức
6/9/2021 3:38:00 PM
Quy định về mức thu học phí học lại sau thời hạn đào tạo chính thức

Nhà trường thông báo về mức thu học phí học lại sau thời hạn đào tạo chính thức như sau:

Kể từ ngày 09/6/2021, sinh viên đã hết thời hạn đào tạo chính thức khi thực hiện việc trả nợ môn học sẽ đóng học phí học lại theo đơn giá của khóa mới nhất tương ứng tại danh mục thu được ban hành hằng năm.

Đối tượng áp dụng: tất cả sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh thuộc hệ chính quy và liên thông.

(Theo QĐ số 187/QĐ-HIU ngày 09/6/2021)

tin tức khác