Quy định đánh giá và quản lý kết quả học tập sinh viên kể từ học kỳ II năm học 2020/21
6/28/2021 3:56:00 PM
Quy định đánh giá và quản lý kết quả học tập sinh viên kể từ học kỳ II năm học 2020/21

Kể từ ngày 12/4/2021, Nhà trường điều chỉnh quy định đánh giá và quản lý kết quả học tập sinh viên như sau:

"Học phần có điểm đạt yêu cầu là học phần có điểm tổng hợp đánh giá học phần đạt từ 4,0 điểm trở lên theo thang điểm 10,0"

Căn cứ Quyết định 116/QĐ-HIU ngày 12/4/2021

tin tức khác