Cố vấn học tập
8/26/2021 3:30:00 AM
Cố vấn học tập

STT

Lớp

CVHT

Khoa

Email

1

DD17DH-DK1

CAO NGỌC ANH

ĐIỀU DƯỠNG

anhcn@hiu.vn

2

DD17DH-DK2

CAO NGỌC ANH

ĐIỀU DƯỠNG

anhcn@hiu.vn

3

DD18DH-DK1

NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI

ĐIỀU DƯỠNG

vintt94@hiu.vn

4

DD18DH-DK2

NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI

ĐIỀU DƯỠNG

vintt94@hiu.vn

5

DD19DH-DK1

NGUYỄN THỊ HỒNG MẬN

ĐIỀU DƯỠNG

mannth@hiu.vn

6

DD19DH-DK2

NGUYỄN THỊ HỒNG MẬN

ĐIỀU DƯỠNG

mannth@hiu.vn

7

DD20DH-DK1

TÔN NỮ DIỄM LYNH

ĐIỀU DƯỠNG

lynhtnd@hiu.vn

8

DD20DH-DK2

TÔN NỮ DIỄM LYNH

ĐIỀU DƯỠNG

lynhtnd@hiu.vn

9

DD20DH-DK3

TÔN NỮ DIỄM LYNH

ĐIỀU DƯỠNG

lynhtnd@hiu.vn

10

DD17LT4-DK1

PHẠM THỊ NGỌC HƯƠNG

ĐIỀU DƯỠNG

ngochuong1967@gmail.com

11

DD18LT1-DK1

TRẦN THU NGUYỆT

ĐIỀU DƯỠNG

nguyettbvsg@gmail.com

12

DD18LT2-DK1

PHẠM THỊ NGỌC HƯƠNG

ĐIỀU DƯỠNG

ngochuong1967@gmail.com

13

DD19LC1-DK1

TRẦN THU NGUYỆT

ĐIỀU DƯỠNG

nguyettbvsg@gmail.com

14

DD19LC2-DK1

NGUYỄN THỊ THU THỦY

ĐIỀU DƯỠNG

thuyntt@hiu.vn

15

DD19LT1-DK1

TRẦN THU NGUYỆT

ĐIỀU DƯỠNG

nguyettbvsg@gmail.com

16

DD19LT2-DK1

NGUYỄN THỊ THU THỦY

ĐIỀU DƯỠNG

thuyntt@hiu.vn

17

DD19LT2-DK1

NGUYỄN THỊ THU THỦY

ĐIỀU DƯỠNG

thuyntt@hiu.vn

18

DD20LC1-DK1

PHẠM THỊ LẮM

ĐIỀU DƯỠNG

lampt2@hiu.vn

19

DD20LT1-DK1

PHẠM THỊ LẮM

ĐIỀU DƯỠNG

lampt2@hiu.vn

20

DS17DH-LS1

NGUYỄN THỊ MAI

DƯỢC

maint2@hiu.vn

21

DS17DH-LS2

NGUYỄN THỊ MAI

DƯỢC

maint2@hiu.vn

22

DS17DH-QL1

TRẦN HỮU THẠNH

DƯỢC

thanhth@hiu.vn

23

DS17DH-QL2

TRẦN HỮU THẠNH

DƯỢC

thanhth@hiu.vn

24

DS17DH-QL3

TRẦN HỮU THẠNH

DƯỢC

thanhth@hiu.vn

25

DS18DH-DS1

TRẦN TRUNG TRĨNH

DƯỢC

trinhtt@hiu.vn

26

DS18DH-DS10

PHAN NGUYỄN THU XUÂN

DƯỢC

xuanpnt@hiu.vn

27

DS18DH-DS2

TRẦN TRUNG TRĨNH

DƯỢC

trinhtt@hiu.vn

28

DS18DH-DS3

TRẦN TRUNG TRĨNH

DƯỢC

trinhtt@hiu.vn

29

DS18DH-DS4

TRẦN TRUNG TRĨNH

DƯỢC

trinhtt@hiu.vn

30

DS18DH-DS5

TRẦN TRUNG TRĨNH

DƯỢC

trinhtt@hiu.vn

31

DS18DH-DS6

TRẦN TRUNG TRĨNH

DƯỢC

trinhtt@hiu.vn

32

DS18DH-DS7

PHAN NGUYỄN THU XUÂN

DƯỢC

xuanpnt@hiu.vn

33

DS18DH-DS8

PHAN NGUYỄN THU XUÂN

DƯỢC

xuanpnt@hiu.vn

34

DS18DH-DS9

PHAN NGUYỄN THU XUÂN

DƯỢC

xuanpnt@hiu.vn

35

DS19DH-DS1

NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN

DƯỢC

yenntn@hiu.vn

36

DS19DH-DS2

NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN

DƯỢC

yenntn@hiu.vn

37

DS19DH-DS3

NGUYỄN XUÂN TIẾN

DƯỢC

tiennx@hiu.vn

38

DS19DH-DS4

NGUYỄN XUÂN TIẾN

DƯỢC

tiennx@hiu.vn

39

DS20DH-DS1

NGUYỄN DƯƠNG DUY KHOA

DƯỢC

khoandd@hiu.vn

40

DS20DH-DS2

NGUYỄN DƯƠNG DUY KHOA

DƯỢC

khoandd@hiu.vn

41

DS20DH-DS3

PHẠM NGUYỄN MINH THƯ

DƯỢC

thupnm@hiu.vn

42

DS20DH-DS4

PHẠM NGUYỄN MINH THƯ

DƯỢC

thupnm@hiu.vn

43

DS20DH-DS5

PHẠM NGUYỄN MINH THƯ

DƯỢC

thupnm@hiu.vn

44

DS16DH-LS 1

TRẦN ĐỖ CÔNG DANH

DƯỢC

danhtdc@hiu.vn

45

DS16DH-LS 2

TRẦN ĐỖ CÔNG DANH

DƯỢC

danhtdc@hiu.vn

46

DS16DH-QL1

BÙI THẾ VINH

DƯỢC

vinhbt@hiu.vn

47

DS16DH-QL2

BÙI THẾ VINH

DƯỢC

vinhbt@hiu.vn

48

DS16LT2-LS1

NGUYỄN THỊ ANH THI

DƯỢC

thinta@hiu.vn

49

DS16LT2-QL1

NGUYỄN THỊ ANH THI

DƯỢC

thinta@hiu.vn

50

DS16LT3-LS1

LÊ VĂN ÚT

DƯỢC

utlv@hiu.vn

51

DS16LT3-QL1

LÊ VĂN ÚT

DƯỢC

utlv@hiu.vn

52

DS17LC4-DS1

VÕ KHÔI NGUYÊN

DƯỢC

nguyenvk@hiu.vn

53

DS17LT1-LS1

NGUYỄN QUỐC TRUNG

DƯỢC

trungnq@hiu.vn

54

DS17LT1-QL2

NGUYỄN QUỐC TRUNG

DƯỢC

trungnq@hiu.vn

55

DS17LT2-DS1

TRẦN THỊ ĐƯỢC

DƯỢC

duoctt@hiu.vn

56

DS17LT2-DS2

TRẦN THỊ ĐƯỢC

DƯỢC

duoctt@hiu.vn

57

DS17LT2-DS3

LÊ VĂN ÚT

DƯỢC

utlv@hiu.vn

58

DS17LT2-DS4

LÊ VĂN ÚT

DƯỢC

utlv@hiu.vn

59

DS17LT2-DS5

LÊ VĂN ÚT

DƯỢC

utlv@hiu.vn

60

DS17LT2-DS6

NGUYỄN THỊ THU VÂN

DƯỢC

vanntt@hiu.vn

61

DS17LT4-DS1

VÕ KHÔI NGUYÊN

DƯỢC

nguyenvk@hiu.vn

62

DS18LC1-DS1

BÙI THANH PHONG

DƯỢC

phongbt@hiu.vn

63

DS18LC2-DS1

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

DƯỢC

nguyetnta@hiu.vn

64

DS18LT1-DS1

BÙI THANH PHONG

DƯỢC

phongbt@hiu.vn

65

DS18LT2–DS1

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

DƯỢC

nguyetnta@hiu.vn

66

DS19LC1-DS1

ĐẶNG THỊ LỆ THỦY

DƯỢC

thuydtl@hiu.vn

67

DS19LC2-DS1

MAI THÀNH CHUNG

DƯỢC

chungmt@hiu.vn

68

DS19LC2-DS2

MAI THÀNH CHUNG

DƯỢC

chungmt@hiu.vn

69

DS19LC2-DS3

MAI THÀNH CHUNG

DƯỢC

chungmt@hiu.vn

70

DS19LC2-DS4

MAI THÀNH CHUNG

DƯỢC

chungmt@hiu.vn

71

DS19LT1-DS1

ĐẶNG THỊ LỆ THỦY

DƯỢC

thuydtl@hiu.vn

72

DS19LT2-DS1

MAI THÀNH CHUNG

DƯỢC

chungmt@hiu.vn

73

DS20LC1-DS1

ĐỖ THANH HẢO

DƯỢC

haodt@hiu.vn

74

DS20LC1-DS2

ĐỖ THANH HẢO

DƯỢC

haodt@hiu.vn

75

DS20LC1-DS3

ĐỖ THANH HẢO

DƯỢC

haodt@hiu.vn

76

DS20LT1-DS1

ĐẶNG THỊ LỆ THỦY

DƯỢC

thuydtl@hiu.vn

77

EE18DH-CD1

PHẠM THỊ LOAN

KHGD&ĐTGV

 

78

EE20DH-CD1

NGỌC THỊ THU HẰNG

KHGD&ĐTGV

 

79

PE18DH-FN1

NGUYỄN KHÁNH DUY

KHGD&ĐTGV

 

80

PE20DH-GF1

TRẦN GIA  VƯỢNG

KHGD&ĐTGV

 

81

EE19DH-CD1

NGUYỄN THỊ HỒNG

KHGD&ĐTGV

 

82

PE19DHB-FN1

ĐINH VĂN QUÝ

KHGD&ĐTGV

 

83

NN17DH-HQ1

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN

KHXH&NNQT

duyenntm@hiu.vn

84

NN17DH-NB1

NGUYỄN MINH HƯNG

KHXH&NNQT

hungnm@hiu.vn

85

NN17DH-TM1

ĐỖ MẠNH HIẾU

KHXH&NNQT

hieudm@hiu.vn

86

NN18DH-HQ1

NGUYỄN TRUNG HIẾU

KHXH&NNQT

hieunt@hiu.vn

87

NN18DH-NB1

HỒ LÊ THỊ XUÂN TRINH

KHXH&NNQT

trinhhltx@hiu.vn

88

NN18DH-NV1

MANANYA TECHALERTKAMOL

KHXH&NNQT

mananyat@hiu.vn

89

NN18DH-QT1

LÊ NGỌC THẢO NGUYÊN

KHXH&NNQT

nguyenlnt@hiu.vn

90

NN18DH-QT1

LÊ NGỌC THẢO NGUYÊN

KHXH&NNQT

nguyenlnt@hiu.vn

91

NN18DH-SP1

PHẠM THỊ KHẢI HOÀN

KHXH&NNQT

hoanptk@hiu.vn

92

NN18DH-TK1

PHẠM KHẮC THỜI

KHXH&NNQT

thoipk@hiu.vn

93

NN18DH-TK2

PHẠM KHẮC THỜI

KHXH&NNQT

thoipk@hiu.vn

94

NN18DH-TQ1

ĐỖ KHẮC TÍNH

KHXH&NNQT

tinhdk@hiu.vn

95

NN18DHB-HQ1

NGUYỄN TRUNG HIẾU

KHXH&NNQT

hieunt@hiu.vn

96

NN19DH-AV1

NGUYỄN NHƯ TÙNG

KHXH&NNQT

tungnn@hiu.vn

97

NN19DH-AV2

PHẠM THỊ KHẢI HOÀN

KHXH&NNQT

hoanptk@hiu.vn

98

NN19DH-HQ1

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN (HỌC KỲ 2)

KHXH&NNQT

duyenntm@hiu.vn

99

NN19DH-NB1

HỒ LÊ THỊ XUÂN TRINH

KHXH&NNQT

trinhhltx@hiu.vn

100

NN19DH-NV1

MANANYA TECHALERTKAMOL

KHXH&NNQT

mananyat@hiu.vn

101

NN19DH-TQ1

ĐỖ KHẮC TÍNH

KHXH&NNQT

tinhdk@hiu.vn

102

NN19DHB-AV1

ĐỖ MẠNH HIẾU

KHXH&NNQT

hieudm@hiu.vn

103

NN19DHB-AV2

NGUYỄN NHƯ TÙNG

KHXH&NNQT

tungnn@hiu.vn

104

NN19DHB-HQ1

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN (HỌC KỲ 2)

KHXH&NNQT

duyenntm@hiu.vn

105

NN19DHB-NB1

HỒ LÊ THỊ XUÂN TRINH

KHXH&NNQT

trinhhltx@hiu.vn

106

NN19DHB-NV1

MANANYA TECHALERTKAMOL

KHXH&NNQT

mananyat@hiu.vn

107

NN19DHB-QT1

VŨ LUYỆN

KHXH&NNQT

luyenv@hiu.vn

108

NN19DHB-TQ1

ĐỖ KHẮC TÍNH

KHXH&NNQT

tinhdk@hiu.vn

109

NN20DH-AV1

NGUYỄN THỊ ĐAN TÂM

KHXH&NNQT

tamntd@hiu.vn

110

NN20DH-AV2

PHAN LÊ THU HƯƠNG

KHXH&NNQT

huongplt@hiu.vn

111

NN20DH-AV3

ĐỖ MẠNH HIẾU

KHXH&NNQT

hieudm@hiu.vn

112

NN20DH-HQ1

NGUYỄN TRUNG HIẾU

KHXH&NNQT

hieunt@hiu.vn

113

NN20DH-NB1

NGUYỄN MINH HƯNG

KHXH&NNQT

hungnm@hiu.vn

114

NN20DH-NV1

HUỲNH VŨ THẠCH

KHXH&NNQT

thachhv@hiu.vn

115

NN20DH-NV2

HUỲNH VŨ THẠCH

KHXH&NNQT

thachhv@hiu.vn

116

NN20DH-NV3

HUỲNH VŨ THẠCH

KHXH&NNQT

thachhv@hiu.vn

117

NN20DH-TQ1

ĐỖ KHẮC TÍNH

KHXH&NNQT

tinhdk@hiu.vn

118

NN20DH-TQ2

ĐỖ KHẮC TÍNH

KHXH&NNQT

tinhdk@hiu.vn

119

XH20DH-QT1

VŨ LUYỆN

KHXH&NNQT

luyenv@hiu.vn

120

XH20DH-QT1

VŨ LUYỆN

KHXH&NNQT

luyenv@hiu.vn

121

AC18DH-CO1

HUỲNH MỸ TIÊN

KINH TẾ QUẢN TRỊ

tienhm@hiu.vn

122

AC19DH-CO1

HUỲNH MỸ TIÊN

KINH TẾ QUẢN TRỊ

tienhm@hiu.vn

123

AC19DHB-CO1

HUỲNH MỸ TIÊN

KINH TẾ QUẢN TRỊ

tienhm@hiu.vn

124

AC20DH-CO1

NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA

KINH TẾ QUẢN TRỊ

ngantt@hiu.vn

125

DM20DH-DM1

PHẠM THỊ THANH TÂM

KINH TẾ QUẢN TRỊ

tamptt1@hiu.vn

126

DM20DH-DM2

PHẠM THỊ THANH TÂM

KINH TẾ QUẢN TRỊ

tamptt1@hiu.vn

127

EC19DH-OA1

NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA

KINH TẾ QUẢN TRỊ

ngantt@hiu.vn

128

HM17DH-HM1

TRƯƠNG THỊ XUÂN ĐÀO

KINH TẾ QUẢN TRỊ

daottx@hiu.vn

129

HM18DH-HM1

TRƯƠNG THỊ XUÂN ĐÀO

KINH TẾ QUẢN TRỊ

daottx@hiu.vn

130

HM18DH-HM2

LÊ THỊ KIM LIÊN

KINH TẾ QUẢN TRỊ

lienltk@hiu.vn

131

HM18DH-HM3

TRƯƠNG THỊ XUÂN ĐÀO

KINH TẾ QUẢN TRỊ

daottx@hiu.vn

132

HM18DHB-HM1

NGUYỄN LÂM NGỌC VI

KINH TẾ QUẢN TRỊ

vinln1@hiu.vn

133

HM19DH-HM1

LÊ VĂN CÚP

KINH TẾ QUẢN TRỊ

cuplv@hiu.vn

134

HM19DH-HM2

LÊ THỊ KIM LIÊN

KINH TẾ QUẢN TRỊ

lienltk@hiu.vn

135

HM19DHB-HM1

THÁI HOÀNG QUỐC

KINH TẾ QUẢN TRỊ

quocth@hiu.vn

136

HM20DH-HM1

NGUYỄN LÂM NGỌC VI

KINH TẾ QUẢN TRỊ

vinln1@hiu.vn

137

HM20DH-HM2

NGUYỄN LÂM NGỌC VI

KINH TẾ QUẢN TRỊ

vinln1@hiu.vn

138

HM20DH-HM3

NGUYỄN LÂM NGỌC VI

KINH TẾ QUẢN TRỊ

vinln1@hiu.vn

139

LA19DHB-LA1

ĐINH THỊ CẨM HÀ

KINH TẾ QUẢN TRỊ

hadtc@hiu.vn

140

LA20DH-LA1

ĐINH THỊ CẨM HÀ

KINH TẾ QUẢN TRỊ

hadtc@hiu.vn

141

LE17DH-LE1

ĐINH THỊ THU HÂN

KINH TẾ QUẢN TRỊ

handtt@hiu.vn

142

LE18DH-LE2

ĐINH THỊ THU HÂN

KINH TẾ QUẢN TRỊ

handtt@hiu.vn

143

LE18DHB-LE1

ĐINH THỊ THU HÂN

KINH TẾ QUẢN TRỊ

handtt@hiu.vn

144

LE20DH-LE1

ĐINH THỊ CẨM HÀ

KINH TẾ QUẢN TRỊ

hadtc@hiu.vn

145

NH18DH-NH1

PHAN MINH TRÍ

KINH TẾ QUẢN TRỊ

tripm@hiu.vn

146

QT17DH-QT1

TRẦN THỊ NHINH

KINH TẾ QUẢN TRỊ

nhinhtt@hiu.vn

147

QT18DH-QT1

LÊ THỊ CẨM TÚ

KINH TẾ QUẢN TRỊ

tultc@hiu.vn

148

QT18DH-QT2

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

KINH TẾ QUẢN TRỊ

lanntn@hiu.vn

149

QT18DH-QT3

TRẦN QUANG CẢNH

KINH TẾ QUẢN TRỊ

canhtq@hiu.vn

150

QT18DH-QT4

NGUYỄN AN PHÚ

KINH TẾ QUẢN TRỊ

phuna@hiu.vn

151

QT18DH-QT5

VÕ THÀNH TÍN

KINH TẾ QUẢN TRỊ

tinvt@hiu.vn

152

QT18DHB-QT1

VÕ THÀNH TÍN

KINH TẾ QUẢN TRỊ

tinvt@hiu.vn

153

QT19DH-QT1

TRẦN THỊ NHINH

KINH TẾ QUẢN TRỊ

nhinhtt@hiu.vn

154

QT19DH-QT2

LÊ THỊ CẨM TÚ

KINH TẾ QUẢN TRỊ

tultc@hiu.vn

155

QT19DH-QT3

ĐỖ THỊ ANH PHƯƠNG

KINH TẾ QUẢN TRỊ

phuongdta@hiu.vn

156

QT19DHB-QT1

TRẦN VINH

KINH TẾ QUẢN TRỊ

vinht@hiu.vn

157

QT19DHB-QT2

VŨ SƠN TÙNG

KINH TẾ QUẢN TRỊ

tungvs@hiu.vn

158

QT20DH-QT1

TRƯƠNG HỒNG CHUYÊN

KINH TẾ QUẢN TRỊ

chuyenth@hiu.vn

159

QT20DH-QT2

PHẠM DUY HIẾU

KINH TẾ QUẢN TRỊ

hieupd@hiu.vn

160

QT20DH-QT3

NGUYỄN PHƯỚC BÌNH

KINH TẾ QUẢN TRỊ

binhnp@hiu.vn

161

QT20DH-QT4

VŨ SƠN TÙNG

KINH TẾ QUẢN TRỊ

tungvs@hiu.vn

162

QT20DH-QT5

VŨ THỊ LAN PHƯỢNG

KINH TẾ QUẢN TRỊ

phuongvtl@hiu.vn

163

TK19DH-NH1

PHAN MINH TRÍ

KINH TẾ QUẢN TRỊ

tripm@hiu.vn

164

TK20DH-NH1

NGUYỄN LÂM SƠN

KINH TẾ QUẢN TRỊ

sonnl@hiu.vn

165

TK20DH-NH2

NGUYỄN LÂM SƠN

KINH TẾ QUẢN TRỊ

sonnl@hiu.vn

166

TM18DH-TM1

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

KINH TẾ QUẢN TRỊ

nghiant@hiu.vn

167

TM18DHB-TM1

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

KINH TẾ QUẢN TRỊ

nghiant@hiu.vn

168

TM19DH-TM1

NGÔ QUỐC QUÂN

KINH TẾ QUẢN TRỊ

quannq@hiu.vn

169

TM19DHB-TM1

NGÔ QUỐC QUÂN

KINH TẾ QUẢN TRỊ

quannq@hiu.vn

170

TM20DH-TM1

NGÔ QUỐC QUÂN

KINH TẾ QUẢN TRỊ

quannq@hiu.vn

171

LA19DH-LA1

ĐINH THỊ CẨM HÀ

KINH TẾ QUẢN TRỊ

hadtc@hiu.vn

172

LE18DH-LE1

ĐINH THỊ THU HÂN

KINH TẾ QUẢN TRỊ

handtt@hiu.vn

173

LE19DH-LE1

VÕ MINH ĐỨC

KINH TẾ QUẢN TRỊ

ducvm@hiu.vn

174

LE19HDB-LE1

VÕ MINH ĐỨC

KINH TẾ QUẢN TRỊ

ducvm@hiu.vn

175

QT19DH-QT4

ĐỖ THỊ ANH PHƯƠNG

KINH TẾ QUẢN TRỊ

phuongdta@hiu.vn

176

TK19DHB-NH1

PHAN MINH TRÍ

KINH TẾ QUẢN TRỊ

tripm@hiu.vn

177

BO20DH-BO1

TRẦN VĂN HÙNG

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

178

ET19DH-ET1

ĐÀO TĂNG TÍN

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

179

KC17DH-DT1

LƯU THANH TÀI

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

180

KC18DH-DT1

LƯU THANH TÀI

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

181

KC19DH-DT1

LƯU THANH TÀI

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

182

KC20DH-DT1

VÕ MINH PHÚC

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

183

LO19DH-LO1

LÊ THỊ NGỌC LAN

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

184

LO20DH-LO1

NGUYỄN THỦY TIÊN

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

185

LO20DH-LO2

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

186

ME20DH-ME1

ĐÀO TĂNG TÍN

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

187

MT18DH-MG1

NGÔ THỊ THÚY ANH

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

188

MT18DH-NT1

NGÔ THỊ THÚY ANH

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

189

MT18DH-TT1

NGÔ THỊ THÚY ANH

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

190

MT19DH-MG1

NGÔ THỊ THÚY ANH

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

191

MT19DH-NT1

NGÔ THỊ THÚY ANH

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

192

MT19DH-TT1

NGÔ THỊ THÚY ANH

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

193

MT20DH-TT1

BÙI TRUNG HIẾU

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

194

TH17DH-TH1

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

195

TH18DH-PM1

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

196

TH19DHB-TH1

HOÀNG NGỌC LONG

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

197

TH20DH-TH1

NGUYỄN MINH ĐẾ

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

198

TH20DH-TH2

NGUYỄN MINH ĐẾ

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

199

XD18DH-DD1

TRẦN THANH HÀ

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

200

XD19DH-DD1

TRẦN THANH HÀ

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

201

XD20DH-DD1

TRẦN THANH HÀ

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

202

KC16DH-DT1

VÕ MINH PHÚC

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

203

MT20DH-TS1

BÙI TRUNG HIẾU

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

204

TH19TH-TH1

HOÀNG NGỌC LONG

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 

205

OS17DH-OS1

ĐỖ THỊ NGỌC ANH

RĂNG HÀM MĂT

anhdtn@hiu.vn

206

OS17DH-OS2

NGUYỄN THỊ KIM OANH

RĂNG HÀM MĂT

oanhntk@hiu.vn

207

OS18DH-OS1

LÂM KIM TRIỂN

RĂNG HÀM MĂT

trienlk@hiu.vn

208

OS18DH-OS2

DƯƠNG THÁI GIANG

RĂNG HÀM MĂT

giangdt@hiu.vn

209

OS19DHB-OS1

TRẦN ĐIỆU LINH

RĂNG HÀM MĂT

linhdt@hiu.vn

210

OS19DHB-OS2

TRẦN ĐIỆU LINH

RĂNG HÀM MĂT

linhdt@hiu.vn

211

OS19DHE-OS1

TRỊNH THỊ TỐ QUYÊN

RĂNG HÀM MĂT

quyenttq@hiu.vn

212

OS20DHB-OS1

NGUYỄN PHÚC ANH DUY

RĂNG HÀM MĂT

duynpa@hiu.vn

213

OS20DHB-OS2

HUỲNH TỐ TRÂM

RĂNG HÀM MĂT

tramht@hiu.vn

214

OS20DHB-OS3

TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO

RĂNG HÀM MĂT

thaottp@hiu.vn

215

OS20DHE-OS1

THÁI HOÀNG PHƯỚC THẢO

RĂNG HÀM MĂT

thaothp@hiu.vn

216

VL17DH-PN1

VÕ NHẬT NAM

VLTL-PHCN

namvn@hiu.vn

217

VL17DH-PN2

VÕ NHẬT NAM

VLTL-PHCN

namvn@hiu.vn

218

VL18DH-PN1

TRẦN THỊ DIỆP

VLTL-PHCN

dieptt@hiu.vn

219

VL18DH-PN2

TRẦN THỊ DIỆP

VLTL-PHCN

dieptt@hiu.vn

220

VL19DH-PN1

LÝ CẨM HON

VLTL-PHCN

honlc@hiu.vn

221

VL19DH-PN2

LÝ CẨM HON

VLTL-PHCN

honlc@hiu.vn

222

VL20DH-PN1

LÊ THỊ HUỲNH NHƯ

VLTL-PHCN

Nhulth2@hiu.vn

223

VL20DH-PN2

LÊ THỊ HUỲNH NHƯ

VLTL-PHCN

Nhulth2@hiu.vn

224

XN17DH-XN1

PHÙNG VẠN AN

XÉT NGHIỆM Y HỌC

anpv@hiu.vn

225

XN17DH-XN2

PHÙNG VẠN AN

XÉT NGHIỆM Y HỌC

anpv@hiu.vn

226

XN17DH-XN3

PHÙNG VẠN AN

XÉT NGHIỆM Y HỌC

anpv@hiu.vn

227

XN18DH-XN1

NGUYỄN THANH NHẬT

XÉT NGHIỆM Y HỌC

nhatnt@hiu.vn

228

XN18DH-XN2

NGUYỄN THANH NHẬT

XÉT NGHIỆM Y HỌC

nhatnt@hiu.vn

229

XN18DH-XN3

ĐẶNG THỊ NGỌC HÂN

XÉT NGHIỆM Y HỌC

handtn@hiu.vn

230

XN18DH-XN4

ĐẶNG THỊ NGỌC HÂN

XÉT NGHIỆM Y HỌC

handtn@hiu.vn

231

XN19DH-XN1

VÕ THỊ TRINH

XÉT NGHIỆM Y HỌC

trinhvt@hiu.vn

232

XN19DH-XN2

VÕ THỊ TRINH

XÉT NGHIỆM Y HỌC

trinhvt@hiu.vn

233

XN19DH-XN3

HUỲNH THỊ THU THẢO

XÉT NGHIỆM Y HỌC

thaohtt@hiu.vn

234

XN20DH-XN1

HUỲNH QUỐC TẢI

XÉT NGHIỆM Y HỌC

taihq@hiu.vn

235

XN20DH-XN2

HUỲNH QUỐC TẢI

XÉT NGHIỆM Y HỌC

taihq@hiu.vn

236

XN20DH-XN3

TRẦN THỤY NHẬT ANH

XÉT NGHIỆM Y HỌC

anhttn@hiu.vn

237

XN20DH-XN4

TRẦN THỤY NHẬT ANH

XÉT NGHIỆM Y HỌC

anhttn@hiu.vn

238

XN17LT4-XN

THÂN THỊ TUYẾT TRINH

XÉT NGHIỆM Y HỌC

trinhttt@hiu.vn

239

XN18LT1-XN

NGUYỄN THỊ BẢO MINH

XÉT NGHIỆM Y HỌC

minhntb@hiu.vn

240

XN18LT2-XN

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

XÉT NGHIỆM Y HỌC

linhntt@hiu.vn

241

XN19LC1-XN

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

XÉT NGHIỆM Y HỌC

linhntt@hiu.vn

242

XN19LC1-XN

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

XÉT NGHIỆM Y HỌC

linhntt@hiu.vn

243

XN19LC2-XN

NGUYỄN NGỌC MINH THƯ

XÉT NGHIỆM Y HỌC

thunnm@hiu.vn

244

XN19LT1-XN

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

XÉT NGHIỆM Y HỌC

linhntt@hiu.vn

245

XN19LT2-XN

NGUYỄN NGỌC MINH THƯ

XÉT NGHIỆM Y HỌC

thunnm@hiu.vn

246

XN20LC1-XN

NGUYỄN CẨM HOÀNG

XÉT NGHIỆM Y HỌC

hoangnc@hiu.vn

247

XN20LC2-XN

NGUYỄN THỊ THANH MAI

XÉT NGHIỆM Y HỌC

 

248

XN20LT1-XN

NGUYỄN CẨM HOÀNG

XÉT NGHIỆM Y HỌC

hoangnc@hiu.vn

249

XN20LT2-XN

NGUYỄN THỊ THANH MAI

XÉT NGHIỆM Y HỌC

 

250

MD20DH-MD1

TRẦN CÔNG ĐOÀN

Y

doantc@hiu.vn

251

MD20DH-MD2

PHẠM VĂN HẬU

Y

haupv@hiu.vn

252

MD20DH-MD3

PHẠM VĂN HẬU

Y

haupv@hiu.vn

253

MD20DHE-MD1

VŨ GIA PHONG

Y

phongvg@hiu.vn

tin tức khác