Các Khoa, Viện, Bộ môn
8/26/2021 3:31:00 AM
Các Khoa, Viện, Bộ môn
STT Khoa, Viện, Bộ môn Liên hệ Số điện thoại Email Ghi chú
1 Khoa Kinh tế - Quản trị  215 ĐBP 02873083456
(3423)
ngadtp@hiu.vn  
2 Khoa KHXH&NV 215 ĐBP   02873083456
(3844)
cuongplm@hiu.vn

BM. Truyền thông ĐPT
BM. Quan hệ quốc tế

3 Khoa NN&VHQT 215 ĐBP  02873083456
(3422)
vannt@hiu.vn
anhlt@hiu.vn
 
4 Khoa Kỹ thuật - công nghệ 215 ĐBP   02873083456
(3420 hoặc 3413)
dongpth@hiu.vn
hungnx@hiu.vn
 
5 Viện KHGD&ĐTGV 215 ĐBP   02873083456
(3720)
vienkhoahocgiaoduc@hiu.vn  
5.1 BM Giáo dục mầm non  215 ĐBP   02873083456
(3720) 
childhood@hiu.vn  
6 Khoa Dược 120 Hoà Bình   02873083456
(3418)
longqk@hiu.vn  
7 Khoa Điều dưỡng 120 Hoà Bình  02873083456
(3416)
namnv@hiu.vn  
8 Khoa Răng hàm mặt 120 Hoà Bình  02873083456
(3424)
vanlt1@hiu.vn  
9 Khoa VLTL - PHCN 120 Hoà Bình  02873083456
(3426)
duynx@hiu.vn  
10 Khoa Xét nghiệm y học 120 Hoà Bình  02873083456
(3429)
trangltt@hiu.vn  
11 Khoa Y 120 Hoà Bình  02873083456
(3430)
hungdn2@hiu.vn  
12  BM. Giáo dục thể chất  215 ĐBP  02873083456
(3419) 
tramdtt@hiu.vn  

 LIÊN HỆ CÁC MÔN CƠ BẢN

STT Nhóm các môn Khoa phụ trách Số ĐT liên hệ Email Ghi chú
 1

Triết học - Mác Lênin
Đường lối Đảng CS Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ nghĩa xã hội Khoa học

Khoa KHXH&NV 02873083456
(3844)
cuongplm@hiu.vn  

Giáo dục thể chất
Giáo dục Quốc phòng

BM Giáo dục thể chất 02873083456
(3419) 
 tramdtt@hiu.vn  

Toán
Xác suất thống kê
Tư duy biện luận

Khoa Kỹ thuật Công nghệ

02873083456
(3420)
 dongpth@hiu.vn  

Các môn tiếng Anh tăng cường

Khoa NN&VHQT

02873083456
(3422)
 tritd@hiu.vn 0356.626.660
(Anh Trị)

 

 

tin tức khác