Các Phòng, Trung tâm
8/26/2021 3:31:00 AM
Các Phòng, Trung tâm
STT PHÒNG LIÊN HỆ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL HOTLINE
1 Phòng Tuyển sinh truyền thông Tầng 1  02873083456
(3401)
admission@hiu.vn 0964239172
2 Phòng Đào tạo đại học
(sinh viên chính quy, liên thông)
Tầng 2 02873083456
(3402)
academicaffairs@hiu.vn  
3 Phòng Đào tạo Sau đại học
(Học viên thạc sĩ, tiến sĩ)
Tầng 2 02873083456
(3440) 
   
4 Trung tâm
Trải nghiệm - Việc làm Sinh viên
Tầng 3 02873083456
(3403)
hiu.studentcenter@hiu.vn 0916888034
5 Phòng Tài chính kế toán Tầng 3 02873083456
(3436)
   
6 Phòng Công nghệ thông tin Tầng 9 02873083456
(3435)
itoffice@hiu.vn  0817971901
7 Trạm y tế Tầng 2 02873083456
(3407)
   
8 Đoàn TN - Hội SV Tầng 24 02873083456
(3411)
   
9 Phòng Khảo thí Đảm Bảo Chất Lượng Tầng 2 028.7308.3456
(3427)
qa_exam@hiu.vn  
tin tức khác