[Quy định] Bảo lưu học phí
8/31/2021 7:23:00 AM
[Quy định] Bảo lưu học phí
Các trường hợp được bảo lưu học phí gồm:
  • Vì nhu cầu cá nhân như đi học tập nước ngoài ngắn hạn.
  • Vì nhu cầu cá nhân (sức khỏe, thai sản, các trường hợp đặc biệt) được xem xét và phê duyệt bởi BGH.
Chính sách bảo lưu trên chỉ áp dụng đối với người học tạm ngừng học vì lý do nêu trên phải có đơn xin bảo lưu được BGH duyệt và giấy tờ chứng minh liên quan.
  • Trường hợp người học tạm ngừng học trước khi học kỳ mới bắt đầu theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường được bảo lưu 100% học phí của học kỳ chưa học.
  • Trường hợp người học tạm ngừng học sau khi học kỳ đã bắt đầu thì không được bảo lưu học phí các học phần đã học và được bảo lưu 100% học phí của các học phần chưa học. Trường hợp các lớp, môn học bị hủy bởi Trường: người học được bảo lưu 100% học phí đã đóng.
Thời hạn bảo lưu tối đa 02 năm với trường hợp người học được động viên vào lực lượng vũ trang và tối đa 01 năm đối với các trường hợp còn lại.
Sau khi hết thời hạn bảo lưu người học không tiếp tục theo học thì hoàn 50% số tiền học phí được bảo lưu. (Không hoàn đối với các trường hợp không được Trường phê duyệt bảo lưu học phí)tin tức khác