[Quy chế CTSV] Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền lợi của Ban cán sự lớp sinh viên
9/8/2021 12:32:00 PM
[Quy chế CTSV] Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền lợi của Ban cán sự lớp sinh viên

1. Bầu ban cán sự lớp

 • Tập thể lớp thống nhất danh sách giới thiệu Ban cán sự lớp gồm 02 thành viên.
 • Ban cán sự lớp được bầu chọn theo hình thức biểu quyết để thông qua danh sách ban cán sự lớp. CVHT và ban cán sự lớp vừa được thông qua sẽ thống nhất để chọn ra 1 lớp trưởng và 1 lớp phó kiêm bí thư chi đoàn
 • Phải có ít nhất 80% số sinh viên tham gia bầu ban cán sự lớp, người trúng cử phải có ít nhất 50% số sinh viên của lớp thực hiện biểu quyết

2. Cơ cấu, nhiệm vụ, tiêu chuẩn của Ban cán sự lớp

a. Ban cán sự lớp sinh viên gồm: Lớp trưởng và lớp phó do tập thể sinh viên trong lớp bầu, được Nhà trường công nhận (đối với các lớp năm thứ nhất học kỳ đầu tiên do Khoa/Viện/Bộ môn đề xuất thông qua Trung tâm Trải nghiệm – Việc làm Sinh viên để trình Hiệu trưởng ra quyết định chỉ định Ban cán sự lớp lâm thời). Nhiệm kỳ ban cán sự lớp sinh viên theo năm học.

b Nhiệm vụ của ban cán sự lớp sinh viên

 • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện và các hoạt động xã hội theo kế hoạch của trường, khoa;
 • Phối hợp, hỗ trợ Nhà trường đôn đốc sinh viên trong lớp chấp hành nghiêm nội quy, quy chế về học tập, rèn luyện. Xây dựng nề nếp tự quản trong lớp;
 • Phát hiện, tổ chức, động viên, giúp đỡ những sinh viên gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện. Thay mặt sinh viên của lớp liên hệ với chủ nhiệm lớp/cố vấn học tập và các giảng viên; đề nghị các Khoa/Viện, Trung tâm Trải nghiệm – Việc làm Sinh viên và Hiệu trưởng giải quyết những vấn đề liên quan đến học sinh, sinh viên trong lớp;
 • Phối hợp thường xuyên với Chi Đoàn và Chi Hội Sinh viên của lớp;
 • Báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình học tập, rèn luyện theo học kỳ, năm học và những việc đột xuất của lớp với Khoa/Viện và Trung tâm Trải nghiệm – Việc làm Sinh viên theo phân cấp.

c. Tiêu chuẩn của Ban cán sự lớp

 • Có tư cách đạo đức tốt, không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào. Tích cực, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác tập thể, có lối sống lành mạnh, được sinh viên trong lớp yêu mến, tín nhiệm. Gương mẫu trong việc thực hiện nội quy, quy chế cũng như các hoạt động tập thể khác.
 • Có điểm trung bình chung học tập xếp loại từ “Khá” trở lên, số môn không đạt (nếu có) không quá 20% so với số học phần quy định trong năm học. Đối với sinh viên năm thứ nhất dựa vào kết quả tuyển sinh vào trường và tinh thần xung phong (sau một học kỳ bầu tín nhiệm lại hoặc bình bầu mới)
 • Có khả năng vận động và tập hợp sinh viên; có khả năng diễn đạt và giao tiếp, thường xuyên liên hệ với chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập, Khoa, Viện, Bộ môn, Trung tâm Trải nghiệm – Việc làm Sinh viên và các đơn vị của Nhà trường để giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Sinh viên trong lớp.

d. Quyền lợi của ban cán sự lớp sinh viên

 • Được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định của Nhà trường về chế độ ưu tiên cán sự lớp sinh viên (điểm rèn luyện, thù lao ban cán sự,..)

Khoản 2 điều 14, Quy chế công tác sinh viên

tin tức khác