[Quy chế Đào tạo] Thời gian học tập chính khoá
9/9/2021 5:08:00 AM
[Quy chế Đào tạo] Thời gian học tập chính khoá

Thời gian học tập: thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khóa học của chương trình đào tạo không quá 02 lần thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa.

Đối với sinh viên học liên thông đã được miễn trừ khối lượng tín chỉ tích lũy, thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khóa học xác định trên cơ sở thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa giảm tương ứng với khối lượng được miễn trừ.

Thời gian kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá được quy định như sau:

Chương trình

đào tạo

Số tín chỉ tối thiểu/tối đa

Thời gian kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa

Cử nhân

120/130 TC

3,5 - 4 năm

Dược sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư

150/165 TC

4,5 - 5 năm

Bác sĩ

180/200 TC

6 năm

tin tức khác