[Quy chế đào tạo] Kế hoạch giảng dạy và học tập
9/9/2021 5:14:00 AM
[Quy chế đào tạo] Kế hoạch giảng dạy và học tập

1. Kế hoạch giảng dạy

  • Một năm học có hai học kỳ chính,mỗi học kỳ chính có ít nhất 15 tuần thực học 03 tuần thi.
  • Ngoài hai học kỳ chính, Trường sẽ tổ chức thêm một học kỳ phụ, mỗi học kỳ phụ có ít nhất 05 tuần thực học 01 tuần thi để sinh viên học lại các học phần bị đánh giá không đạt (điểm F) và học vượt nhằm kết thúc sớm chương trình đào tạo.
  • Sinh viên tham gia học kỳ phụ trên cơ sở tự nguyện, không bắt buộc. Ngoài ra, còn một số tuần dành cho các hoạt động khác như học Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, kiến tập, thực tập, nghỉ hè, nghỉ tết….

2. Thời khoá biểu

  • Thời khóa biểu thể hiện thời gian, địa điểm, hoạt động dạy và học của từng lớp thuộc các khóa học, hình thức và chương trình đào tạo.
  • Thời khóa biểu của các lớp học phần bình thường được bố trí đều trong các tuần của học kỳ. Trong trường hợp cần thiết phải sắp xếp lịch học tập trung thời gian, số giờ giảng đối với một học phần bất kỳ không vượt quá 15 giờ/tuần4 giờ/ngày.
  • Trong các trường hợp đặc biệt, số giờ giảng đối với một học phần trong ngày và trong tuần sẽ do Ban giám hiệu quyết định.
tin tức khác