[Quy chế đào tạo] Điều kiện mở lớp học phần
9/9/2021 5:17:00 AM
[Quy chế đào tạo] Điều kiện mở lớp học phần

Điều kiện mở lớp học phần

  • Hiệu trưởng giao cho Phòng Đào tạo Đại học xem xét và quyết định mở các lớp học phần.
  • Số lượng tối thiểu để xem xét mở lớp học phần trong học kỳ được quy định cụ thể như sau:

Loại học phần

Chương trình đại trà

Chương trình hội nhập Tiếng Anh

Lý thuyết

Thực hành

Lý thuyết

Thực hành

1. Khối kiến thức đại cương

   + luận chính trị

80

 

60

 

   + Giáo dục thể chất

80

40

60

30

   + Ngoại ngữ

40

 

30

 

   + Tin học đại cương

80

 

60

 

2. Khối kiến thức chuyên nghiệp

   2.1 Kiến thức sở

80

 

60

 

+ Thực hành lâm sàng

 

15

 

10

+ Thực hành trong phòng thí nghiệm, tại xưởng

 

20

 

15

  2.2 Kiến thức ngành

80

 

60

 

+ Thực hành lâm sàng

 

15

 

10

+ Thực hành trong phòng thí nghiệm, tại xưởng

 

15

 

10

 

tin tức khác