[Quy chế đào tạo] Số tín chỉ tối đa, tối thiểu cần tích luỹ mỗi học kỳ
9/9/2021 5:20:00 AM
[Quy chế đào tạo] Số tín chỉ tối đa, tối thiểu cần tích luỹ mỗi học kỳ

Giới hạn khối lượng học tập của sinh viên trong mỗi học kỳ (trừ học kỳ cuối cùng của khóa học) được quy định như sau:

  • Khối lượng tối thiểu không ít hơn 2/3 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập chuẩn;
  • Khối lượng tối đa không vượt quá 3/2 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập chuẩn;
  • Trong trường hợp đặc biệt, sinh viên muốn đăng học ít hơn số tín chỉ tối thiểu thì phải được sự đồng ý của Ban giám hiệu;

Trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh phức tạp và các trường hợp bất khả kháng khác, Hiệu trưởng có thể yêu cầu Phòng Đào tạo Đại học phối hợp với các Khoa, Viện thay thế hình thức sinh viên tự đăng ký bằng việc xếp lịch theo kế hoạch giảng dạy dự kiến trong chương trình đào tạo.

tin tức khác