[Quy chế đào tạo] Rút bớt học phần đã đăng ký
9/9/2021 5:22:00 AM
[Quy chế đào tạo] Rút bớt học phần đã đăng ký

a) Việc rút bớt học phần trong khối lượng học tập đã đăng ký chỉ được chấp nhận trước 1 tuần kể từ đầu học kỳ và phải trước khi bắt đầu học kỳ.

Ngoài thời gian trên học phần vẫn được giữ nguyên trong kết quả đăng ký học phần và nếu sinh viên không đi học sẽ được xem như tự ý bỏ học và phải nhận điểm F (điểm 0) đối với học phần đó;

b) Điều kiện rút bớt các học phần đã đăng

  • Sinh viên viết đơn ý kiến của Cố vấn học tập gửi Phòng ĐTĐH của Trường.
  • Không vi phạm số tín chỉ tối thiểu mà mỗi sinh viên phải đăng ký học trong mỗi học kỳ.
  • Sinh viên chỉ được phép bỏ học lớp học phần xin rút bớt sau khi học phần đã đăng ký được xóa tên trên Hệ thống quản lý đào tạo.

Ngoài thời gian trên học phần vẫn được giữ nguyên trong kết quả đăng ký học phần và nếu sinh viên không đi học sẽ được xem như tự ý bỏ học và phải nhận điểm F (điểm 0) đối với học phần đó;

tin tức khác