[Quy chế đào tạo] Công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ
9/9/2021 5:39:00 AM
[Quy chế đào tạo] Công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

1. Sinh viên được công nhận kết quả học tập chuyển đổi tín chỉ khi đáp ứng các yêu cầu sau:

  1. Số tín chỉ của các học phần thuộc chương trình chuyển đi lớn hơn hoặc bằng số tín chỉ của các học phần thuộc chương trình chuyển đến;
  2. Nội dung của các học phần thuộc chương trình chuyển đi đảm bảo tương đồng từ 70% trở lên với nội dung của các học phần thuộc chương trình chuyển đến.

2. Hiệu trưởng giao Trưởng khoa quản lý các chương trình chuyển đến chịu trách nhiệm xem xét việc đáp ứng các yêu cầu về công nhận kết quả và chuyển đổi tín chỉ. Phòng Đào tạo Đại học soạn thảo quyết định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trình Hiệu trưởng phê duyệt.

tin tức khác