[Quy chế đào tạo] Thang điểm đánh giá học phần
9/11/2021 8:18:00 AM
[Quy chế đào tạo] Thang điểm đánh giá học phần

 Điểm học phần được chẩm theo thang điểm 10, làm tròn với một chữ số thập phân (đến 0,1) và xếp loại điểm chữ như sau:

Loại

Thang điểm 10

Điểm chữ

Quy đổi thang điểm 4

Đạt

(các học phần được tính vào điểm trung bình học tập)

8,5 – 10

A

4

7,0 – 8,4

B

3

5,5 – 6,9

C

2

4,0 – 5,4

D

1

Đạt

(các học phần chỉ yêu cầu đạt, không tính điểm trung bình học tập)

Từ 5,0 trở lên

P

 

Không đạt

< 4,0

F

0

Một số trường hợp đặc biệt sử dụng các điểm chữ xếp loại, không được tính vào điểm trung bình học tập:

 • I: Điểm chưa hoàn thiện do được phép hoãn thi, kiểm tra
 • X: Điểm chưa hoàn thiện do chưa đủ dữ liệu
 • R: Điểm học phần được miễn học và công nhận tín chỉ

Việc sắp xếp các mức điểm A, B, C, D, P, F được áp dụng cho các trường hợp sau đây:

 • Đối với học phần mà sinh viên đã có đủ điểm đánh giá thành phần, kể cả trường hợp bỏ học, bỏ kiểm tra hoặc bỏ thi không có lý do phải nhận điểm 0;
 • Chuyển từ mức điểm I qua, sau khi đã có kết quả thi, đánh giá thành phần mà trước đó sinh viên được hoãn thi hoặc giảng viên cho phép nợ
 • Chuyển đổi từ các trường hợp X qua

Việc xếp loại theo mức điểm I được áp dụng cho các trường hợp sau:

 • Trong thời gian học hoặc thi kết thúc học phần, sinh viên bị ốm, tai nạn hoặc vì những lý do khách quan không thể dự thi thì phải làm đơn và được Phòng KT-ĐBCL chấp thuận;
 • Sinh viên không thể dự kiểm tra đánh giá thành phần vì những lý do khách quan, phải được Bộ môn hoặc giảng viên chấp thuận
 • Trừ các trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng quy định, trước khi bắt đầu hjoc kỳ mới kế tiếp, sinh viên nhận mức điểm I phải trả xong các nội dung kiểm tra đánh giá thành phần còn nợ để được chuyển điểm. Trường hợp sinh viên chưa trả nợ và chưa chuyển điểm nhưng không rơi vào trường hợp bị buộc thôi học thì vẫn được học tiếp các học kỳ kế tiếp.

Việc xếp loại theo mức điểm X

 • Được áp dụng đối với những học phần mà P.ĐTĐH chưa nhận được báo cáo kết quả học tập của sinh viên từ Khoa/BM chuyển lên.

Việc xếp loại theo mức điểm R

 • Được áp dụng trong các trường hợp: Điểm học phần được đánh giá ở mức A, B, C, D, P đối với những học phần được miễn học và công nhận tín chỉ, khi sinh viên chuyển từ trường khác đến hoặc chuyển đổi giữa các chương trình đào tạo và có quyết định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ.

 (Theo điều 4, Quy chế thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên - QĐ 292 ngày 12/10/2021)

tin tức khác