[Quy chế CTSV] Các danh hiệu thi đua, khen thưởng
9/11/2021 9:10:00 AM
[Quy chế CTSV] Các danh hiệu thi đua, khen thưởng
STT Danh hiệu thi đua Tiêu chuẩn, điều kiện

Ghi chú

I Khen thưởng thi đua tập thể

Giấy khen của Hiệu trưởng;
Các hình thức khác của cấp trên theo quy định của pháp luật
1 Tập thể tiên tiến Có từ 25% sinh viên đạt danh hiệu sinh viên khá trở lên; có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên; không có cá nhân xếp loại học tập kém hoặc rèn luyện kém, bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên; tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua của Nhà trường  
2 Tập thể xuất sắc. đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh viên tiên tiến và có từ 10% sinh viên đạt danh hiệu sinh viên giỏi trở lên, có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc  
II Khen thưởng thi đua cá nhân Giấy khen của Hiệu trưởng;
Các hình thức khác của cấp trên theo quy định của pháp luật
1 Sinh viên khá Xếp loại học tập và rèn luyện từ khá trở lên  
2 Sinh viên giỏi Xếp loại học tập từ giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ tốt trở lên  
3 Sinh viên xuất sắc Kết quả học tập đạt xuất sắc và xếp loại rèn luyện xuất sắc  
III Khen thưởng đột xuất  
1 Khen thưởng đột xuất

Đoạt giải trong các cuộc thi học thuật tương ứng các môn học, thi nghiên cứu khoa học, các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể thao

Đóng góp có hiệu quả trong công tác cộng đồng, trong hoạt động thanh niên xung kích, sinh viên tình nguyện, giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động trong lớp, khoa, trong ký túc xá, hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Các thành tích đặc biệt khác.

 
 IV Khen thưởng toàn khoá học    
 1 Danh hiệu “Sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa toàn trường” Sinh viên tốt nghiệp đạt các tiêu chuẩn sau: Tốt nghiệp đúng thời hạn; có điểm trung bình tích lũy toàn khóa cao nhất trong tất cả Thủ khoa các Khoa/Viện (điểm trung bình tích luỹ từ 8.5/10 trở lên).  Trường hợp cụ thể do Hiệu trưởng quyết định. 
Danh hiệu “Sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa toàn Khoa” 

Sinh viên tốt nghiệp đạt các tiêu chuẩn sau: Tốt nghiệp đúng thời hạn; Có điểm trung bình tích lũy toàn khóa cao nhất Khoa (nhưng không thấp hơn 8.0/10), điểm rèn luyện toàn khoá đạt từ 80/100 trở lên, mỗi Khoa có tối đa 01 Thủ Khoa. 

Trường hợp cụ thể do Hiệu trưởng quyết định. 

Danh hiệu “Sinh viên tốt nghiệp Á khoa toàn Khoa” Sinh viên tốt nghiệp đạt các tiêu chuẩn sau: Tốt nghiệp đúng thời hạn, có điểm trung bình tích lũy toàn khóa cao thứ 2 tại Khoa (nhưng không thấp hơn 7.5/10), điểm rèn luyện toàn khoá đạt từ 80/100 trở lên. Số lượng và các trường hợp cụ thể do Hiệu trưởng quyết định dựa vào số lượng sinh viên tốt nghiệp hằng năm
Danh hiệu “Sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi” Sinh viên tốt nghiệp đạt các tiêu chuẩn sau: Tốt nghiệp đúng hạn và có điểm trung bình tích luỹ toàn khoá từ 8.0/10 trở lên  
 5 Danh hiệu “Sinh viên rèn luyện Xuất sắc” Sinh viên tốt nghiệp đạt các tiêu chuẩn sau: Tốt nghiệp đúng hạn, có điểm trung bình tích luỹ toàn khoá từ 6.5/10 trở lên, hoàn thành đủ 05 ngày CTXH và có điểm rèn luyện toàn khoá đạt Xuất sắc (từ 90/100 trở lên).  

 

tin tức khác