[Quy chế CTSV] Các hình thức kỷ luật sinh viên
9/11/2021 9:20:00 AM
[Quy chế CTSV] Các hình thức kỷ luật sinh viên

Sinh viên có hành vi vi phạm quy định tại Điều 26 Quy chế này, tuỳ theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm có thể bị Nhà trường xử lý kỷ luật tương ứng với một trong các hình thức sau:

  1. Khiển trách: Đối với sinh viên có hành vi vi phạm lần đầu, mức độ ít nghiêm trọng.
  2. Cảnh cáo: Đối với sinh viên đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc có hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc lần đầu nhưng ở mức độ tương đối nghiêm trọng.
  3. Đình chỉ học tập có thời hạn: Đối với sinh viên đang trong thời gian bị cảnh cáo mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ nghiêm trọng hoặc vi phạm pháp luật hình sự mà bị áp dụng hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo; đối với các cơ sở đào tạo đặc thù, Nhà trường căn cứ điều kiện, yêu cầu cụ thể có thể quy định hình thức xử lý kỷ luật cao hơn.
  4. Buộc thôi học: Đối với sinh viên đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà tái phạm hoặc có hành vi vi phạm quy định pháp luật đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Nhà trường và xã hội hoặc vi phạm pháp luật hình sự mà bị áp dụng hình phạt tù hoặc cao hơn.
tin tức khác