[Quy chế CTSV] Gia nhập Hội cựu sinh viên
9/11/2021 10:30:00 AM
[Quy chế CTSV] Gia nhập Hội cựu sinh viên
  1. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và được công nhận tốt nghiệp, sinh viên sẽ trở thành thành viên của Hội cựu sinh viên và sinh hoạt với Chi hội cựu sinh viên theo khoa tương ứng với khoá tốt nghiệp hoặc theo từng địa phương là quê quán của cựu sinh viên.
  2. Trung tâm Trải nghiệm – Việc làm Sinh viên là đầu mối phối hợp với các Khoa, Viện và Hội Cựu Sinh viên để triển khai, thúc đẩy phong trào Hội Cựu Sinh viên phát huy tinh thần tương thân tương ái giữa các các thế hệ sinh viên, pháp huy nguồn lực cựu sinh viên, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo và đồng hành cùng các hoạt động dành cho sinh viên của Trường.
  3. Sinh viên sau khi được xét tốt nghiệp, sinh viên sẽ được hiểu là đồng ý cho Trường thu thập các dữ liệu cần và đủ cho việc xây dựng mạng lưới cựu sinh viên cũng như đồng ý cho Trường chia sẻ dữ liệu này với Hội Cựu Sinh viên của Trường.
  4. Hoạt động của hội cựu sinh viên dựa trên điều lệ cụ thể của hội cựu sinh viên
tin tức khác