Thông báo về việc xử lý kết quả đăng ký học phần đối với sinh viên hệ Đại học chính quy và Liên thông chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022
12/15/2021 10:36:00 PM
Thông báo về việc xử lý kết quả đăng ký học phần đối với sinh viên hệ Đại học chính quy và Liên thông chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022

Nhà trường thông báo về việc xử lý kết quả đăng ký học phần đối với sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022, như sau:

Đối với sinh viên chưa đóng học phí

Từ ngày 16/12/2021 - ngày 17/12/2021

Phòng Đào tạo Đại học thực hiện hủy toàn bộ kết quả đăng ký học phần và kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 (nếu có).

Đối với sinh viên chưa đóng đủ học phí

Từ ngày 16/12/2021 - ngày 22/12/2021

Sinh viên khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ học phí và liên hệ Phòng Đào tạo Đại học để xử lý khiếu nại (nếu có)

Ngày 23/12/2021

Phòng Đào tạo Đại học thực hiện hủy toàn bộ kết quả đăng ký học phần và kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 (nếu có).

Hướng dẫn nộp học phí học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 xem tại:

http://portal.hiu.vn/News/Detail/4502/Huong-dan-nop-hoc-phi-hoc-ky-1-nam-hoc-2021-2022

tin tức khác