Thông báo tổ chức thi đợt 2, học kỳ 1 năm học 2021-2022
1/14/2022 5:34:00 PM
Thông báo tổ chức thi đợt 2, học kỳ 1 năm học 2021-2022

Trường thông báo về việc tổ chức thi đợt 2, học kỳ 1, năm học 2021-2022 cho sinh viên như sau: 

  1. Khoa/Viện/Bộ môn trực thuộc Trường thông báo về việc thi đợt 2 và lập danh sách đối với những trường hợp sau, đồng thời chọn ngày thi phù hợp cho từng lớp học phần:
  • Đối với các trường hợp sinh viên hoãn thi có đầy đủ minh chứng;   
  • Đối với các trường hợp sinh viên gặp sự cố kỹ thuật khi thi đợt 1; 
  • Đối với các trường hợp sinh viên thi không đạt lần 1; 
  • Đối với các trường hợp sinh viên bị xử lý học vụ và có đơn được phê duyệt của Ban giám hiệu cho mở lại học phần; 
  • Đối với các trường hợp thiếu sót do phòng ĐTĐH tách lớp để định phí học lại theo chỉ đạo của Ban giám hiệu; 
  1. Khoa/Viện/Bộ môn trực thuộc Trường gởi email danh sách này cho các đơn vị liên quan là Phòng Tài chính kế toán, Phòng Đào tạo đại học, Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng. Phòng Tài chính kế toán, Phòng Đào tạo đại học xác nhận danh sách này trong vòng 01 ngày làm việc sau khi nhận được danh sách qua email.
  2. Khoa/Viện/Bộ môn trực thuộc Trường thông báo đến các sinh viên được thi đợt 2 về thời gian thi và yêu cầu các em đóng lệ phí ở Phòng Tài chính kế toán trước ngày thi, chậm nhất là trước ngày thi 01 ngày làm việc. Phiếu đóng tiền được chụp hình và gởi về Thư ký Khoa/Viện/Bộ môn trực thuộc Trường.
  3. Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng tổ chức thi theo danh sách sinh viên đã được thống nhất từ các đơn vị liên quan và vào ngày thi mà Khoa/Viện/Bộ môn trực thuộc Trường đề xuất.
  4. Việc phân công CBCT do Khảo thí - Đảm bảo chất lượng phối hợp với Khoa/Viện/Bộ môn trực thuộc Trường thực hiện.
tin tức khác