Thông báo về việc xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022
6/16/2022 3:52:00 PM
Thông báo về việc xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022

Nhà trường thông báo về việc xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

1. Đối tượng

- Tất cả sinh viên học tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng theo hình thức đào tạo chính quy đang được đào tạo theo kế hoạch học tập của khoá học.

- Không xét, cấp học bổng đối với sinh viên thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Không hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng hạn theo thông báo của Nhà trường (kể cả các trường hợp gia hạn học phí)

b) Chịu hình thức kỷ luật từ mức “Khiển trách” trở lên tại học kỳ xét học bổng.

c) Học quá thời gian thiết kế của chương trình đào tạo chuẩn.

2. Xếp loại và giá trị Học bổng

STT

Loại
học bổng

Điểm loại
học tập

Xếp loại rèn luyện

Giá trị học bổng

1

Xuất sắc

Xuất sắc
(3.6 đến 4.0)

Xuất sắc
(90 – 100)

- Khoa Răng hàm mặt và Khoa Y: 16.000.000đ/suất

- Các Khoa còn lại: 8.000.000đ/suất

2

Giỏi

Xuất sắc
(3.6 đến 4.0)

Tốt
(từ 80 – cận 90)

- Khoa Răng hàm mặt và Khoa Y: 10.000.000đ/suất

- Các Khoa còn lại: 5.000.000đ/suất

Giỏi
(3.2 – cận 3.6)

Xuất sắc
(90 – 100)

Tốt
(từ 80 – cận 90)

3

Khá

Khá
(2.5 – cận 3.2)

Tốt
(từ 80 – cận 90)

- Khoa Răng hàm mặt và Khoa Y: 6.000.000đ/suất

- Các Khoa còn lại: 3.000.000đ/suất

Khá
(2.5 – cận 3.2)

Xuất sắc
(90 - 100)

 

3. Tiêu chuẩn và nguyên tắc xét

Dựa trên Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-HIU ngày 14/6/2022.

Link: https://portal.hiu.vn/News/Detail/4555

 4. Triển khai thực hiện

STT

Thời gian

Đơn vị/Bộ phận

Nội dung

Ghi chú

1

16/6/2022

TTTN&VLSV

Thông báo về việc xét Học bổng Khuyến khích học tập và thông báo phân bổ quỹ học bổng chi tiết của Khoa

Phối hợp với P.TCKT

2

17-23/6/2022

Các Khoa

Tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên tại Khoa và đề xuất Danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng

 

3

23/6/2022

TTTN&VLSV

Công bố danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện cấp học bổng Khuyến khích học tập

 

4

24/6/2022 – 28/6/2022

Các Khoa

Giải đáp thắc mắc của sinh viên về kết quả dự kiến

 

5

29/6/2022

TTTN&VLSV

Tổng hợp danh sách xét, cấp học bổng đã điều chỉnh bổ sung để báo cáo Hội đồng xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

 

6

29/6/2022

Hội đồng xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

Thông qua danh sách sinh viên đạt Học bổng khuyến khích học tập

 

7

29/6/2022

TTTN&VLSV

Công bố danh sách chính thức sinh viên đạt Học bổng trong học kỳ

 

Theo thông báo số 96/TB-HIU ngày 16/6/2022 về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022

tin tức khác